Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Certifierade enligt SS-EN 1090

Sedan 2018 är vi certifierade enligt SS-EN 1090-1 med avseende på tillverkningen av våra lasthus. Det certifikatet inbegriper dimensionering och tillverkning av bärverksdelar.

Kvalitet

För oss är kvalitet i alla led helt avgörande för att vinna kundernas förtroende. Det betyder att:

  • Våra produkter ska uppfylla alla våra kunders behov och relevanta lagkrav
  • Vi redan i projekteringsfasen arbetar för att säkerställa att dockningsstationen är korrekt måttanpassad till kundens projekt
  • Vi tillverkar våra lastbryggor enligt säkerhetsstandarden SS-EN 1398:2009.


CE-märkning och SS-EN 1398:2009

Våra lastbryggor faller under maskindirektivet och CE-märks enligt den. Dessutom har lastbryggor en egen säkerhetsstandard som heter SS-EN 1398:2009. Den innehåller en tydligare praktisk tillämpning av säkerhetskraven i maskindirektivet för lastbryggor. SS-EN 1398:2009 omfattar design, konstruktion, installation, underhåll och testning av lastbryggor.

Miljö

Det är ingen nyhet att det har blivit allt viktigare att värna om vår miljö. Vi arbetar aktivt med att tillmötesgå våra kunders växande krav på miljödokumentation.Vi använder oss av Byggvarubedömningen för att bedöma våra produkters miljöprestanda.

Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart.

Läs mer på byggvarubedömningens hemsida.

Om du har ett konto på Byggvarubedömningens webbtjänst kan du se våra produkters kompletta dokumentation och lägga till dem i ditt projekts loggbok.

Till höger följer en sammanställning av våra byggvarubedömda produkter.

Arbetsmiljö

På Dockab AB har vi ett gediget systematiskt arbetsmiljöarbete. Det betyder att vi aktivt arbetar med att förebygga risker i den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön.
Varje år genomför vi flera riktade skyddsronder i samarbete med skyddsombud och arbetstagare. Målet är att upptäcka risker och åtgärda dem så fort som möjligt, men också att övervaka potentiella riskkällor och arbeta förebyggande.

Vi håller fortlöpande utbildningar för vår personal som ser till att de är kvalificerade för sina arbetsuppgifter. Det handlar om både kompetens för själva tillverkningen, men också utbildningar som rör rena säkerhetsfrågor. Nedan följer några exempel på utbildningar vi håller kontinuerligt efter behov:

  • Årlig säkerhetsutbildning, tar upp generella risker med verkstadsarbete och information om hur man identifierar och skyddar sig mot dem.
  • Traversutbildning
  • Första hjälpen-utbildning
  • Elsäkerhetsutbildning, vi är registrerat elinstallationsföretag.


Vi vill att alla våra anställda ska kunna känna sig trygga på arbetet – vårt systematiska arbetsmiljöarbete är det som säkerställer den känslan!